HOME  |  Bestuur  |  Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018.

Informatie voor politieke partijen

Hieronder vindt u meer informatie voor politieke partijen

Registreren naam partij

Politieke groeperingen (partijen) die onder een bepaalde naam ('aanduiding') willen deelnemen aan (alleen) gemeenteraadsverkiezingen, moeten deze vooraf laten registreren bij het gemeentelijk centraal stembureau. Het centraal stembureau toetst of dit verzoek kan worden ingewilligd. De doelstellingen of activiteiten van de groepering worden niet getoetst. Alleen groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een naam ('aanduiding') registreren.

Bij het registratieverzoek dienen te worden gevoegd:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
 • een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde

Waarborgsom

Tevens moet er een waarborgsom ter registratie worden betaald. Deze bedraagt €112,50. Maak dit over op rekeningnummer: IBAN NL75BNGH0285164260 t.n.v. gemeente Krimpenerwaard o.v.v. Waarborgsom 160000

Zet in de omschrijving: waarborgsom registratie lijstnaam + lijstnaam politieke partij. Na betaling krijgt u een bewijs van betaling.

De waarborgsom wordt teruggegeven als bij de eerstkomende verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd.

Bevoegde bestuurders

Voor de ontvankelijkheid van het registratieverzoek is het belangrijk dat deze is ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Zie ook: www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen

Waar en bij wie

Wilt u de aanduiding/naam van uw politieke groepering/partij voor de komende gemeenteraadverkiezingen in de gemeente Krimpenerwaard laten registreren dan kunt het registratieverzoek met de daarbij benodigde documenten indienen bij het centraal stembureau van de gemeente Krimpenerwaard. Dit ter attentie van de burgemeester tevens voorzitter centraal stembureau. U kunt ook een afspraak maken met het Bureau Verkiezingen en de stukken persoonlijk inleveren. Telefoonnummer 140182.

Voor wanneer

Het registratieverzoek “aanduiding politieke partij” moet uiterlijk 42 dagen voor de dag voor de kandidaatstelling zijn ingeleverd. Registratieverzoeken welke later worden ingediend blijven voor bedoelde verkiezingen buiten behandeling. De laatste dag van registratie is woensdag 27 december 2017.

Als er na het lezen van deze informatie en de informatie van de Kiesraad via www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen nog vragen zijn kunt u deze via de mail sturen naar verkiezingen@krimpenerwaard.nl. Op uw vraag/vragen wordt zo snel mogelijk antwoord gegeven.

Stroomschema registratie aanduiding gemeenteraadsverkiezingen

www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/formulieren/2016/5/stroomschemas/stroomschema-registratie-aanduiding-gemeenteraadsverkiezingen

Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen (overeenkomstig model H4) zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de partij ondersteunen. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen zo'n verklaring tekenen. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen moet een lijst worden ondersteund door ten minste 20 kiezers.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
 • bij de vorige gemeenteraadverkiezing geen zetel hebben behaald;
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Wat is een ondersteuningsverklaring?

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiezer die daarmee aangeven dat zij de deelname van de betreffende partij aan de verkiezing ondersteunen. Iedere kiesgerechtigde die woonachtig is in de gemeente Krimpenerwaard waarvoor de betreffende lijst geldt kan een ondersteuningsverklaring tekenen. De kiesgerechtigheid wordt gecontroleerd aan de balie van het Klant Contact Centrum in Stolwijk in de twee weken (maandag 22-01-2018 t/m vrijdag 02-02-2018) voorafgaand aan de kandidaatstelling en op de dag van de kandidaatstelling (maandag 05-02-2018) zelf. De kiezer dient een geldig legitimatiebewijs over te leggen. Het invullen van een adres op de ondersteuningsverklaring is niet (meer) verplicht. De gemeente neemt het formulier niet in. Hij/zij moet er zelf voor zorgen dat zijn/haar ondersteuningsverklaring bij de contactpersoon van de desbetreffende partij terecht komt.
Kiezers die een ondersteuningsverklaring ondertekenen moeten zich realiseren dat alle verkiezingsstukken openbaar zijn, dus voor iedereen ter inzage liggen.

Hoe wordt een ondersteuningsverklaring afgelegd?

Politieke groeperingen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen of op dit moment geen zetel hebben, moeten ondersteuningsverklaringen inleveren op de dag van kandidaatstelling. Er moeten tenminste 20 ondersteuningsverklaringen overlegd worden. De politieke groeperingen moeten deze zelf aan de kiezer beschikbaar stellen. De kiezer die een politieke groepering wil ondersteunen kan de ondersteuningsverklaring nog invullen (uiterlijk tot 17.00 uur) laten controleren aan een van de publieksbalies in het KCC, Dorpsplein 8 in Stolwijk.

Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken. Maar u moet wel binnen de reguliere openingstijden komen. Die zijn als volgt: maandag, woensdag en vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur, dinsdag en donderdag 08.30 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 en 12.00 uur.

De kiezer moet naast de ondertekende ondersteuningsverklaring (model H4) ook een geldig legitimatiebewijs meenemen. De kiezer zorgt er zelf voor dat de gecontroleerde en geparafeerde verklaring bij de politieke groepering wordt ingeleverd.

Voorinlevering

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering neemt het Bureau Verkiezingen contact op met de partijen.

Kandidaatstelling

De dag van kandidaatstelling is op de 43e dag voor de dag van stemming. Dat is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op maandag 5 februari 2018. Op deze dag moeten alle politieke groeperingen, die willen deelnemen aan de verkiezing, hun kandidatenlijsten tussen 9.00 - 17.00 uur (exact) inleveren bij het Klant Contact Centrum, Dorpsplein 8 te Stolwijk.

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald dienen een waarborgsom ter hoogte van € 225,- te betalen. (Zie artikel H 14 van de Kieswet, en artikel H4 lid 8).  De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij 75% van de kiesdeler behaald of geen geldige lijst inlevert. Ook dienen nieuwe groeperingen - en reeds geregistreerde politieke partijen die in de laatstgenoemde verkiezingen geen zetels hebben behaald - 20 ondersteuningsverklaringen over te leggen.

Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen. Bureau Verkiezingen zal deze software kosteloos beschikbaar stellen. Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

In te leveren bescheiden op de dag van kandidaatstelling

 • Lijst van de kandidaten (model H1)
 • Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9)
 • Verklaring van elke kandidaat die niet in de gemeente Krimpenerwaard woont, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming in de gemeente Krimpenerwaard te vestigen
 • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1)
 • Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit alleen nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen
 • Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de bescheiden inlevert
 • Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen)
 • 20 ondersteuningsverklaringen. (Dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad)

Wat is een geldig legitimatiebewijs?

 • een geldig paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig rijbewijs N.B. De kopie van het geldige legitimatiebewijs moet duidelijk leesbaar zijn, net als de handtekening van betrokkene.